ติดต่อหน่วยงาน /

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18
โทรสาร 02-109-5144-5