ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝนหลวง..The One รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 2560 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ฝนหลวง The One” รุ่นที่ 5  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างให้บุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน