ภาพกิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วนครสวรรค์ วันที่ 24 ก.พ. 2560 

ผลการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วนครสวรรค์ วันที่ 24 ก.พ. 2560  

-->> มีการปฏิบัติการฝนหลวง 2 ภารกิจ  4 เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวง 3.4 ตัน ในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง ลำมูลบน ลำแซะ จ.นครราชสีมา

-->> มีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง ในบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำแซะ