ภาพกิจกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างบูรณาการฯ