ภาพกิจกรรม

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนการดัดแปรสภาพอากาศ