ภาพกิจกรรม

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ 

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำร่างแผนแม่บทงานวิจัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร" วันที่ 8-10 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ อ.เมือง จ.ระยอง