ภาพกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การใช้โปรแกรม TITAN สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์ฝนหลวง