ภาพกิจกรรม

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร"