ภาพกิจกรรม

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลอง WRF Model เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง"