ภาพกิจกรรม

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร"