คู่มือ/หนังสือ

ปีงบประมาณ 2561 

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2561

 

ปีงบประมาณ 2560

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2560

 

ปีงบประมาณ 2559

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2559

 

ปีงบประมาณ 2558

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2558