ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 910,911

 E-mail : opdc_rain@royalrain.go.th

           opdc_rain@hotmail.com