ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม >> DOWNLOAD

2. การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

3. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม  >> Download

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

     4.1 รายงานผลรอบ 6 เดือน  >> DOWNLOAD

     4.2 รายงานผลรอบ 12 เดือน >> DOWNLOAD

5. ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกองสู่กลุ่มงานและบุคคล 

     5.1 หลักการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายกองสู่ระดับกลุ่มงาน และระดับบุคคล  >> DOWNLOAD

        5.1.1) กองบริหารการบินเกษตร

       5.1.2) กองปฏิบัติการฝนหลวง  

        5.1.3) กองแผนงาน

        5.1.4) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

        5.1.5) สำนักงานเลขานุการกรม 

        5.1.6) กลุ่มตรวจสอบภายใน  >> DOWNLOAD

        5.1.7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  >> DOWNLOAD

 

  ** แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล **   >> Download