ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Template) ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม (รอบ 12 เดือน)