ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

2. การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

     3.1 รายงานผลรอบ 6 เดือน 

     3.2 รายงานผลรอบ 9 เดือน 

     3.3 รายงานผลรอบ 12 เดือน