ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI TEMPLATE) ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

 2. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

     2.1 รายงานผลรอบ 6 เดือน >> DOWNLOAD

     2.2 รายงานผลรอบ 9 เดือน >> DOWNLOAD

      2.3 รายงานผลรอบ 12 เดือน >> DOWNLOAD