ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI TEMPLATE) ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

3. เอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

    4.1 รายงานผลรอบ 6 เดือน 

    4.2 รายงานผลรอบ 9 เดือน