เครือข่าย กพร.

 

             สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการข้าว

                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง

               กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร

                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมหม่อนไหม

                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน

                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร

                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์