ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการ Drain น้ำมันเชื้อเพลิง