ระเบียบค่าศึกษาบุตร

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523

2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533

4. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534

5. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548

6. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

7. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554

8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดัวยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยกวับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดัวยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยกวับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดัวยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยกวับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

11. ประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี