ระเบียบว่าด้วยรถราชการ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2520

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538

5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541

6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

7. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน

8. หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ

9. ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2558

10. แบบฟอร์ม1-10 ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2558