ระเบียบและหนังสือสั่งเกี่ยวกับพัสดุ

1. ประกาษสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marker) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ระเบียบสำนักนายก-ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2545

4. ระเบียบสำนักนายก-ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2552

5. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

6. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง

7. การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างงานก่อสร้าง

8. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและคิดค่าเสื่อมสินทรัพย์

9. การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

10. การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

11. การตีราคาทรัพย์สิน

12. การผ่อนผันและแนวปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

13. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

14. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

15. การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนง.มหาวิทยาลัย หรือพนง.ของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัดุกรืองานจ้างหรือเป็นผู้ควบคุมงาน

16. การอุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

17. ข้อหารือกระบวนการจัดหาพัสดุ

18. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบฯ 35 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

19. แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

20. แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

21. แนวทางปฏิบัติในการหาขอหารือหรือขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

22. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

23. ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงนานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ

24. วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัยพ์สินหรือตรวจรับงาน

25. วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกหรอืเลื่อนการประกวดราคา

26. หนังสือกรมบัญชีกลาง-การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานทรัพย์สิน

27. หนังสือกรมบัญชีกลาง-การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ 

28. หนังสือกรมบัญชีกลาง-การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

29. หลักเกณฑ์การพิจารณาราคา

30. หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง-ค่าพัสดุก่อนตรวจรับ