อำนาจหน้าที่

กองปฏิบัติการฝนหลวง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงเชิงบูรณาการ และประสานงานการปฏิบัติการฝนหลวงกับหน่วยงาน องค์กร เกษตรกร ผู้รับบริการหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ และภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ/ แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนในการแก้ไขปัญหา   ภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวพระบรมราโชบาย และนโยบายรัฐบาล

๓) ปรับปรุงและประยุกต์การใช้เทคนิค และเทคโนโลยีฝนหลวงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และความต้องการของผู้รับบริการในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๔) เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมของประเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบาย และการบริหารงานของกรมและกระทรวง

๕) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการสถานีตรวจสภาพอากาศฝนหลวงในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติการฝนหลวงและการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมและกระทรวง

๖) บริหารงานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และระบบการรายงานข้อมูลของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์รวมทั้งงานซ่อมบำรุง และปรับแต่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้  รับมอบหมาย