การใช้จ่ายงบประมาณรายกอง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนมีนาคม 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนเมษายน 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนตุลาคม 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนมกราคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนมีนาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนเมษายน 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกอง ประจำเดือนกันยายน 2562