รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2562