อำนาจหน้าที่

กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

           1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

           2. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต

           3. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

           4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม

           6. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม

           7. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทำแผนงาน งบประมาณ ระบบติดตาม การรายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม

           8. เตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปีของกรม รวมทั้งการแปลงแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

           9. ให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยงานภายในกรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย

           10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย