เอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (มกราคม 2561)

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

3. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ (มกราคม 2561)

4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557

5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

6. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

7. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

8.1 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8.2 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - ตัวอย่าง แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณฯ

 - ตัวอย่าง เอกสารประกอบการขอครุภัณฑ์ (Spec/TOR/ใบเสนอราคา)

 - ตัวอย่าง เอกสารประกอบการขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปร 4/ปร 5/ปร 6/แบบแปลน)