อำนาจหน้าที่

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธี รวมทั้งปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

๒) วิจัยและพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปรสภาพอากาศ

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินงานด้านการดัดแปรสภาพอากาศนานาชาติ และงานวิเทศสัมพันธ์

๔) กำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง ตามพระบรมราโชบาย ตำราฝนหลวงและข้อแนะนำทางเทคนิคพระราชทาน และสิทธิบัตรฝนหลวง

๕) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลกลาง และจัดทำระบบสารสนเทศของกรม

๖) ดำเนินงานหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง (พิพิธภัณฑ์) รวมทั้งจัดทำทะเบียนโครงการงานวิจัยของกรม และรวบรวมผลงานวิจัยของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย