ลงนามถวายพระพร
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนในด้านการดัดแปรสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอย่างบูรณาการ | พันธกิจ : 1)บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ 2)วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการดัดแปรสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน 3)บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการต่อไป

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

สภาพอากาศ/น้ำฝน/น้ำท่า


การปฏิบัติการฝนหลวง
ระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ศูนย์ปฏิบัติการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกรม
การจัดการองค์ความรู้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เข้าสู่เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฝนหลวง

E - Service

ติดต่อเรา
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวเรื่อง:
รายละเอียด:
รหัสยืนยัน:

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-940-5960-3
โทรสาร 02-561-3028

จำนวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 355 คน การแสดงหน้าเว็บ 354,133 ครั้ง, กำลังออนไลน์ 3 คน

© สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ. 2557
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-940-5960-3 โทรสาร 02-561-3028