ลงนามถวายพระพร

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมประชุมเกี่ยวการดำเนินงานด้านการเกษตรในพื้นที่สูง ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)และหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ. เชียงใหม่

27 มกราคม 2561 - 19:19 น. (อ่านแล้ว 365 ครั้ง)
 

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมประชุมเกี่ยวการดำเนินงานด้านการเกษตรในพื้นที่สูง ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)และหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ. เชียงใหม่  และลงพื้นที่พบปะผู้แทนเกษตรกรกลุ่มปลูกพืชอินทรีย์บ้านเมืองอาง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการเกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรีย์ โดยได้แนะนำเกษตรกรที่ปลูกพืชอินทรีย์ ซึ่งนอกจากทำการเกษตรแล้ว ยังให้กลุ่มเกษตรกรช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำในพื้นที่ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญต่อระบบการเกษตรและระบบนิเวศน์ จากนั้นได้มาพบกลุ่มผู้แทนเกษตรกรผู้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อใช้โยชน์ในการทำกินตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ   (คทช.) ณ อาคารอเนกประสงค์วัดต่อเรือ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตรกรรม พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรที่ดินจากรัฐบาล ใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องความต้องการของตลาด และการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการดำรงชีวิต  เพื่อให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่เกษตรกร

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 23 Feb 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557