ลงนามถวายพระพร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

09 กุมภาพันธ์ 2561 - 11:22 น. (อ่านแล้ว 461 ครั้ง)
 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2561 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านนั้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนงานนโยบายดังกล่าวรวมทั้งงานตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ โดยให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักคิด สร้างสรรค์ มีอุดมการณ์ มีความรับผิดชอบ พัฒนาการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) รวม 10 หน่วยงาน ซึ่งมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวด้วย

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว วันที่ 9 กุมภาพันธุ 2561 ทั้ง10 หน่วยงาน ได้มาพบปะกัน เพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยกัน รวมทั้งหารือถึงแนวทางและการดำเนินงานร่วมกัน ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานการหารือ ทั้งนี้ ในส่วนของกรมฝนหลวงฯ นำโดยอธิบดีกรมฝนหลวงฯ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล และทีมคนรุ่นใหม่ อีก 9 ท่าน ได้เข้าร่วมในการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย1 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 23 Feb 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557