ลงนามถวายพระพร

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

08 มีนาคม 2561 - 14:15 น. (อ่านแล้ว 76 ครั้ง)
 

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง บนแปลงที่ดินของนายกฤษณะ สิทธิหาญ เกษตรกรต้นแบบและเป็นเกษตรกรปลูกสับปะรด ตั้งอยู่ที่บ้านวังเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเมือง จังหวัดลำปาง  ภายในงานมีนายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ และนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมบูรณาการในการสนับสนุนเกษตรกรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกาผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ สำหรับวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิต รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรเป้าหมายในกิจกรรมมีจำนวน 300 ราย  เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดโรงงานและสับปะรดเพื่อการบริโภค  โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงที่ดินของนายกฤษณะ สิทธิหาญ ในการร่วมกันศึกษาวิธีการลดต้นทุนการผลิตสับปะรดและลดพื้นที่ปลูกในแปลงให้น้อยลงแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนาพันธุ์สับปะรดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 18 Mar 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready