ลงนามถวายพระพร

ข่าวผู้บริหาร


วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ นายฐิติเทพ บุญรัตนพันธ์ นายอำเภอท่าใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ นายฐิติเทพ บุญรัตนพันธ์ นายอำเภอท่าใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ นายฐิติเทพ บุญรัตนพันธ์ นายอำเภอท่าใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากพื้นที่รันเวย์มีลักษ
- 20 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 40 ครั้ง)

เมื่อวันที่16 มีนาคม 2562 นายสุรีสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมตรวจราชการกับนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จังหวัดเชียงราย ในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันที่16 มีนาคม 2562 นายสุรีสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมตรวจราชการกับนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จังหวัดเชียงราย ในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันที่16 มีนาคม 2562 นายสุรีสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมตรวจราชการกับนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จังหวัดเชียงราย ในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย การด
- 18 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 32 ครั้ง)

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 13 ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 13 ณ กรมการข้าว
- 16 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 37 ครั้ง)

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ลงพื้นที่พบปะ นายสำราญ บุญวัฒนา อาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมลงพื้นที่ติดตามการร้องขอรับบริการฝนหลวงของเกษตรกร
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ลงพื้นที่พบปะ นายสำราญ บุญวัฒนา อาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมลงพื้นที่ติดตามการร้องขอรับบริการฝนหลวงของเกษตรกร
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ลงพื้นที่พบปะ นายสำราญ บุญวัฒนา อาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมลงพื้นที่ติดตามการร้องขอรับบริการฝนหลวงของเกษตรกร บริเวณตำบลป่าซ
- 16 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 22 ครั้ง)

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) คร
- 15 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 39 ครั้ง)

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพฯ
- 12 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 59 ครั้ง)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 44 ปี ณ สำนักงานการป
- 06 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 65 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายเป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายเป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายเป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสั
- 05 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 65 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มแล้ว!! เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มแล้ว!! เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มแล้ว!! เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ​​กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด FONLUANG LETS GO for Goal แสดงศักยภาพความพร้อมด้านการปฏิ
- 01 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 159 ครั้ง)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงประจำภาค เนื่องในวันเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงประจำภาค เนื่องในวันเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงประจำภาค เนื่องในวันเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวงทั้ง 5 ภูมิภาค ให้
- 28 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 36 ครั้ง)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Official Communication
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Official Communication
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Official Communication เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดจัดขึ้นระหว่างวันที่
- 18 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 86 ครั้ง)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอาสาสมัครภาคสนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอาสาสมัครภาคสนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอาสาสมัครภาคสนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ร่วมรับการอบรมในโครงการจำนวน 63 คน ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภ
- 14 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 85 ครั้ง)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสรุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ เข้ารับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสรุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ เข้ารับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสรุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ เข้ารับมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายกองใหญ่ กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร โดยเครื่องหมาย รักษาดินแดนย
- 11 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 56 ครั้ง)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.15 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.15 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.15 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 03 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 139 ครั้ง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.45 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.45 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.45 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเ
- 02 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 103 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พ
- 29 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 128 ครั้ง)

วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ AFTER ACTION REVIEW ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง
วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ AFTER ACTION REVIEW ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง
วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ AFTER ACTION REVIEW ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรมฯ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ความแตกต่างของสถานการณ์ ปัญหาและอุป
- 28 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 116 ครั้ง)

ฝนหลวงฯ ครบรอบ 6 ปี มุ่งมั่นสานต่องานศาสตร์พระราชา ปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนางานวิจัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีสุขอย่างยั่งยืน
ฝนหลวงฯ ครบรอบ 6 ปี มุ่งมั่นสานต่องานศาสตร์พระราชา ปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนางานวิจัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีสุขอย่างยั่งยืน
ฝนหลวงฯ ครบรอบ 6 ปี มุ่งมั่นสานต่องานศาสตร์พระราชา ปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนางานวิจัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีสุขอย่างยั่งยืน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 6 แห่งการได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรม พร้อมก้าวสู่ปีที่ 7 ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง โด
- 26 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 73 ครั้ง)


ฝนหลวงฯ จัดงานวันเด็ก 2562 ยิ่งใหญ่ แสดงบินหมู่เครื่องบินฝนหลวง กิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย พร้อมมอบรางวัลพิเศษขึ้นเครื่องบินฝนหลวง
ฝนหลวงฯ จัดงานวันเด็ก 2562 ยิ่งใหญ่ แสดงบินหมู่เครื่องบินฝนหลวง กิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย พร้อมมอบรางวัลพิเศษขึ้นเครื่องบินฝนหลวง
ฝนหลวงฯ จัดงานวันเด็ก 2562 ยิ่งใหญ่ แสดงบินหมู่เครื่องบินฝนหลวง กิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย พร้อมมอบรางวัลพิเศษขึ้นเครื่องบินฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่ มีการแสดงบินหมู่ของเครื่องบิน-เฮลิคอปเตอร์ของฝนหลวง เครื่องบิน F-16 การแสดงร่มบิ
- 14 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 150 ครั้ง)
Current date 25 Mar 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557