ลงนามถวายพระพร
หน้าหลัก > ข้อมูล CIO

ข้อมูล CIOนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
Chief Information Officer : CIOกำลังออนไลน์ 1 คน

© สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ. 2557
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-940-5960-3 โทรสาร 02-561-3028