ลงนามถวายพระพร
หน้าหลัก > ผู้บริหาร

ผู้บริหารนายสุรสีห์ กิตติมณฑล
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์
รองอธิบดีด้านบริหาร

(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง

(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์กำลังออนไลน์ 1 คน

© สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ. 2557
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-940-5960-3 โทรสาร 02-561-3028