ลงนามถวายพระพร
หน้าหลัก > วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของพระราชาภายในปี 2579


พันธกิจ
  1. บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ

  2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
  3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร


ประเด็นยุทธศาสตร์
  1. การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ
  3. การบริหารจัดการด้านการบิน
  4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐCurrent date 21 Jan 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557