ลงนามถวายพระพร
สนามบินฝนหลวง

จำนวน 2 แห่งได้แก่

1. สนามบินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2. สนามบินคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
    กำลังออนไลน์ 1 คน

    © สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ. 2557
    ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    โทรศัพท์ 02-940-5960-3 โทรสาร 02-561-3028