แบบประเมินการรับรู้และเข้าใจองค์กรในเรื่องยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แบบประเมินการรับรู้และเข้าใจองค์กรในเรื่องยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลว่า บุคลากรในองค์กรมีความรู้/ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และ ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร โดยสามารถนำเป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ไปปรับใช้กับแนวทางการดำเนินงาน ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองแผนงานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำ/ถ่ายทอด/สื่อสารแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถาม โดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดทั้งนี้ข้อมูลผลการประเมินจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการถ่ายทอดสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สู่ปฏิบัติต่อไป

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วยคำถามต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การรับรู้และเข้าใจทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
ส่วนที่ 3 การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ส่วนที่ 5 การแสดงความคิดเห็น

*** ระบบปิดให้บริการแล้ว ขอบคุณครับ ***