ลงนามถวายพระพร


Un title page

ระบบการลงคะแนนคัดเลือกกรรมการจริยธรรมระบบปิดให้บริการ


วิธีการใช้งาน
1. ระบบเปิดให้คัดเลือกกรรมการจริยธรรม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงคะแนน
2.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการทุกระดับ
2.2 ลูกจ้างประจำ
2.3 พนักงานราชการ
3. เข้าสู่ระบบโดย
3.1 ป้อนรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักลงในช่อง Username
3.2 ป้อนวันเดือนปีเกิด 8 หลักลงในช่อง Password เช่น 09062512 คือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2512
4. หากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกบุคลากรให้ครบ 2 ราย จากทั้งหมด 6 ราย
5. เมื่อเลือกบุคลากรครบแล้วให้กดปุ่มยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้นระบบการลงคะแนนคัดเลือกกรรมการจริยธรรม หากเลือกบุคลากรไม่ครบจะมีข้อความแจ้งเตือนให้เลือกบุคลากรให้ครบถ้วน
6. หากกดปุ่มยืนยันการเลือกบุคลากรแล้ว จะไม่สามารถกลับมาเลือกบุคลากรได้อีก
7. หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง โทร 0-2940-5960 ต่อ 502

พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

Current date 20 Oct 2560 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557