ลงนามถวายพระพร


Un title page

โครงการประกวดเมล็ดพันธุ์ดี วัฒนธรรมฝนหลวง


****** ปิดระบบ ******

วิธีการใช้งาน
1. ระบบเปิดทำการโหวต ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงคะแนน
2.1 ข้าราชการ
2.2 ลูกจ้างประจำ
2.3 พนักงานราชการ
3. เข้าสู่ระบบโดย
3.1 ป้อนรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักลงในช่อง Username
3.2 ป้อนวันเดือนปีเกิด 8 หลักลงในช่อง Password เช่น 09062512 คือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2512
4. หากเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะประกอบด้วย
4.1 การประกวด Great Leader
4.1.1 ประเภทผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม(เทียบเท่ากอง)
4.1.2 ประเภทผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้าฝ่าย/สถานีเรดาร์/สนามบิน
4.1.3 ประเภททั่วไป
4.2 การประกวด The Best Expert
4.2.1 ประเภท Expert On Weather Modification
4.2.2 ประเภท Expert On research
4.2.3 ประเภท Expert On Aviation : กลุ่มนักบิน
4.2.4 ประเภท Expert On Aviation : กลุ่มช่างเครื่องบิน
4.2.5 ประเภท Expert On Aviation : กลุ่มช่างสื่อสารและกลุ่มช่างเครื่องบิน
4.2.6 ประเภท Expert On Management
4.3 การประกวด Teamwork to Goal
4.4 การประกวด Strategic Leadership
4.4.1 ประเภทผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่ม(เทียบเท่ากอง)
4.4.2 ประเภททั่วไป
4.5 การประกวด Good Services
5. เมื่อเลือกบุคลากรครบแล้วให้กดปุ่มยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้นระบบการลงคะแนน หากเลือกบุคลากรไม่ครบจะมีข้อความแจ้งเตือนให้เลือกบุคลากรให้ครบถ้วน
6. หากกดปุ่มยืนยันการเลือกบุคลากรแล้ว จะไม่สามารถกลับมาเลือกบุคลากรได้อีก
7. หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง โทร 02-109-5100 ต่อ 620

พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

Current date 21 Sep 2560 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557