โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชฯ

  “๙ วัน สู่วันมหามงคล ๖๕ วัน สืบสานพระราชปณิธาน”

slider image


              “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัว สร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า” จากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ถูกทำลาย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพอากาศ เช่น ความชื้นสัมพันธ์ในอากาศลดลง กระบวนการเกิดฝนและปริมาณน้ำฝนตามธรรมชาติมีค่าผิดปกติ จึงจำเป็นต้องมีการบรูณาการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูฝืนป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชเสาวรีย์              และเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้จัดทำโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศในพื้นที่แหล่งต้นน้ำบริเวณพื้นที่เดินเท้าเข้าถึงยาก ภายใต้แนวคิด “๙ วัน สู่วันมหามงคล ๖๕ วัน สืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถือเป็นโครงการหนึ่งในการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม เพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
             ทั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดำเนินการ ๗ หน่วยงาน และภาคประชาชน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมชลประทาน กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๒ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และมณฑลทหารบกที่ ๓๑ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นการทำงานเชิงบูรณการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน