เปลี่ยนการแสดงผล
เกี่ยวกับองค์กร
โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน

Organization chart

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ จัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้องนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงรวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และโครงการ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอำนวยการของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างวินัยการรักษาระบบคุณธรรม และสวัสดิการของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของกรม รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
 • ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
อำนวยการและให้บริการด้านการบิน ในการจัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจ ต่าง ๆ ของกรมและกระทรวง
กำกับดูแลมาตราฐานการบิน และข้อปฏิบัติด้านนิรภัยการบิน
กำกับดูแลงานสนามบินในความรับผิดชอบ
อำนวยการด้านการสื่อสารและวิทยุการบิน
ซ่อมบำรุงและให้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ
ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์ประกอบการบินให้พร้อมปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 • จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงเชิงบูรณาการ และประสานงานการปฏิบัติการฝนหลวงกับหน่วยงาน องค์กร เกษตรกร ผู้รับบริการหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ/แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝน ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวพระบรมราโชบาย และนโยบายรัฐบาล
 • ปรับปรุงและประยุกต์การใช้เทคนิค และเทคโนโลยีฝนหลวงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และความต้องการของผู้รับบริการในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมของประเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบาย และการบริหารงานของกรมและกระทรวง
 • เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการสถานีตรวจสภาพอากาศฝนหลวงในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติการฝนหลวงและการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงรวมทั้งการติดตามประเมินผลและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมและกระทรวง
 • การบริหารงานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และระบบการรายงานข้อมูลของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์รวมทั้งงานซ่อมบำรุง และปรับแต่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธี รวมทั้งปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
วิจัยและพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปรสภาพอากาศ
ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินงานด้านการดัดแปรสภาพอากาศนานาชาติ และงานวิเทศสัมพันธ์
กำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง ตามพระบรมราโชบาย ตำราฝนหลวง และข้อแนะนำทางเทคนิคพระราชทาน และสิทธิบัตรฝนหลวง
ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลกลาง และจัดทำระบบสารสนเทศของกรม
ดำเนินงานหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง (พิพิธภัณฑ์) รวมทั้งจัดทำทะเบียนโครงการ งานวิจัยของกรม และรวบรวมผลงานวิจัยของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต

 • ศึกษา วิเคราะห์ และประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม
 • ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม
 • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทำแผนงาน งบประมาณระบบติดตาม การรายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม
 • เตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปีของกรม รวมทั้งการแปลงแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยงานภายในกรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริมโครงการ พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
 • กํากับ ดูแล แผนงานและบริหารงบประมาณเกี่ยวกับงานส่งเสริมโครงการ พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
 • ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม โครงการพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
 • ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมโครงการ พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
 • เป็นหน่วยงานกลางของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการประสานงานโครงการ พระราชดําริกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับมอบหมาย