เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 รายงานปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ​ (ตอนล่าง) จังหวัดพิษณุโลก
30 มิถุนายน 2563 13ครั้ง

ภาพและวีดีโอ