เปลี่ยนการแสดงผล
ด้วยในบางพื้นที่ของภาคเหนือยังคงประสบปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วง มีปริมาณฝนที่ตกน้อย และมีการกระจายตัวไม่ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร
3 กรกฎาคม 2563 18 ครั้ง
ด้วยในบางพื้นที่ของภาคเหนือยังคงประสบปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วง มีปริมาณฝนที่ตกน้อย และมีการกระจายตัวไม่ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งปริมาณน้ำกักเก็บของเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ยังคงมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในหลายพื้นที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้มีการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการน้ำ โดยในขณะนี้ มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพร้อมขึ้นปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่จำนวน 2 หน่วยฯ ดังนี้ 
1. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก จัดตั้ง ณ สนามบินท่าอากาศยานตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้เครื่องบินชนิด CASA จำนวน 2 ลำ
2. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับมาจากฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้ง ณ สนามบินกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ใช้เครื่องบินชนิด CASA จำนวน 2 ลำ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ทั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5327 5051 ต่อ 12 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ ทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th หรือทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

 ภาพและวีดีโอ