เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
7 กรกฎาคม 2563 28 ครั้ง