เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
8 กรกฎาคม 2563 29 ครั้ง