เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563 27 ครั้ง