เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปสถานการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
11 กรกฎาคม 2563 21 ครั้ง