เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปสถานการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
14 กรกฎาคม 2563 18 ครั้ง