เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนล่าง)
15 กรกฎาคม 2563 23 ครั้ง

วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนล่าง) ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครฝนหลวง ได้แก่ นายสมบุญ ศักดี นายเฉลิมพล เลิศล้ำ นางฉลาด ลอประเสริฐ และนายบุญโฮม กองสินแก้ว จากการสอบถามพบว่าในพื้นที่ปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ กำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูก ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน ก็ไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนล่าง) ได้ทราบข้อมูลและนำไปวางแผนเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป

ภาพและวีดีโอ