เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปสถานการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563 19 ครั้ง